Římskokatolické farnosti
Znojmo Louka, Havraníky, Hnánice, Konice, Šatov

Otec Jeroným zemřel

Vydáno: 16.9.2012 | Autor: | Zpět

Prožíváme velkou lidskou bolest, stále ale věříme v dobrotu našeho nebeského Otce. On ví, co je pro nás nejlepší a my celým svým životem i smrtí směřujeme k Němu. "Buď vůle Tvá..." (modlitba Otče náš) 
 

 

S velkou bolestí a vírou ve vzkříšení a věčný život

oznamujeme, že náš milovaný spolubratr a kněz

 

Jeroným Filip Hofmann

 

 

po tragické nehodě dne 11. 9. 2012 poblíž obce Brtnice,

posílen svátostmi Církve,

zemřel v Pánu dne 14. 9. 2012 o svátku Povýšení svatého kříže,

ve FN Brno-Bohunice

na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny.

 

Narodil se dne 8. 7. 1973 v Praze,

bílý řeholní oděv synů sv. Norberta přijal
dne 26. 9. 1997 v kanonii premonstrátů na Strahově,

řeholní sliby složil dne 2. 5. 1999 do rukou
opata strahovského Michaela Josefa Pojezdného,

kněžské svěcení přijal dne 26. 6. 2003 z rukou
biskupa ostravsko-opavského Václava Františka Lobkowicze,

studium na KTF UK v Praze ukončil v roce 2003 (Mgr.)
a postgraduální studium ukončil v roce 2006 (ThLic.),

působil ve farnostech Znojmo-Louka, Konice, Praha Střešovice,
od roku 2008 pak Jihlava-sv. Jakub, Vyskytná n/Jihl. a Rančířov.

REQUIESCAT IN PACE !

opat a bratři
Královské kanonie premonstrátů na Strahově

rodiče a bratr
rodina Hofmannová

kněží a věřící Římskokatolické farnosti
u kostela sv. Jakuba v Jihlavě

PULS - fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze

Vezmi a čti - četba Bible

Vítáme Vás...

Pokud nás chcete podpořit v našich aktivitách či opravách, s vděčností přijmeme váš příspěvek na našem farním účtu č. 1580378329/0800.

V minulých letech jsme kromě jiného upravili okolí fary, v kostele pořídili nový rozhlas, opravili zákristie, spravili betlém, opravili varhany, zprovoznili věžní hodiny. Částečně byla provedena oprava elektriky a osvětlení, byla nově zasklena okna v presbytáři a dány mříže do oken v lodi, vybudováno topení v lavicích, dokončena toaleta. Na požádání můžeme vystavit potvrzení o daru pro daňové účely. Na všechny dárce pamatujeme ve svých modlitbách, které na vašich darech samozřejmě nejsou závislé. Přejeme hojnost duchovních darů a Boží požehnání.

Váš farní tým