Římskokatolické farnosti
Znojmo Louka, Havraníky, Hnánice, Konice, Šatov

1. svaté přijímání

Vydáno: 1.6.2005 | Autor: | Zpět

1. svaté přijímání

V neděli 29.5.2005, kdy jsme v našem kostele prožívali Slavnost Těla a Krve Páně, měli zvláštní slavnost také 4 naši malí farníci a spolu s nimi vlastně celá naše farní rodina. Vojtěch a Sabina z Dobšic a Karel s Janou ze Znojma v tento den při mši svaté poprvé přijali svátostného Spasitele. Na tento okamžik se připravovali v pravidelných hodinách náboženství, kam spolu s několika málo dalšími dětmi chodí. Bezprostřední přípravou pak byla také první svatá zpověď - svátost smíření, kterou přijali v pátek a v sobotu před onou nedělí.

Při slavnosti tyto děti před celým shromážděním vyznaly svou víru a své odhodlání bojovat s hříchem a usilovat o věrný křesťanský život. V tomto úsilí jim bude posilou sám svátostný Spasitel, který se každému z nás nabízí jako chléb živý, pokrm a posila pro duši, lékař, který uzdravuje nemocné.

Ať jsou tyto děti i pro nás příkladem a výzvou k živému vztahu s Ježíšem a k přijímání svátostí.

A modleme se i za tyto děti, aby ve svém odhodlání vydržely, aby jim v tomto byli podporou i rodiče a ono krásné 1. svaté přijímání nebylo jen krásnou slavností, na kterou se vzpomíná a zároveň i přijímáním posledním. Ať je krásným novým začátkem živého vztahu s Ježíšem.

PULS - fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze

Vezmi a čti - četba Bible

Vítáme Vás...

Pokud nás chcete podpořit v našich aktivitách či opravách, s vděčností přijmeme váš příspěvek na našem farním účtu č. 1580378329/0800.

V minulých letech jsme kromě jiného upravili okolí fary, v kostele pořídili nový rozhlas, opravili zákristie, spravili betlém, opravili varhany, zprovoznili věžní hodiny. Částečně byla provedena oprava elektriky a osvětlení, byla nově zasklena okna v presbytáři a dány mříže do oken v lodi, vybudováno topení v lavicích, dokončena toaleta. Na požádání můžeme vystavit potvrzení o daru pro daňové účely. Na všechny dárce pamatujeme ve svých modlitbách, které na vašich darech samozřejmě nejsou závislé. Přejeme hojnost duchovních darů a Boží požehnání.

Váš farní tým